CSS3旋转/放大/移动动画效果代码

本文整理了一些常用的CSS3旋转、放大、移动动画效果代码,希望对大家有所帮助。效果一:360°旋转 修改rotate(旋转度数).img1 {
    transition: A

本文整理了一些常用的CSS3旋转、放大、移动动画效果代码,希望对大家有所帮助。

效果一:360°旋转 修改rotate(旋转度数)

.img1 {
    transition: All 0.4s ease-in-out;
    -webkit-transition: All 0.4s ease-in-out;
    -moz-transition: All 0.4s ease-in-out;
    -o-transition: All 0.4s ease-in-out;
}
.img1:hover {
    transform: rotate(360deg);
    -webkit-transform: rotate(360deg);
    -moz-transform: rotate(360deg);
    -o-transform: rotate(360deg);
    -ms-transform: rotate(360deg);
}

效果二:放大 修改scale(放大的值)

.img2 {
    transition: All 0.4s ease-in-out;
    -webkit-transition: All 0.4s ease-in-out;
    -moz-transition: All 0.4s ease-in-out;
    -o-transition: All 0.4s ease-in-out;
}
.img2:hover {
    transform: scale(1.2);
    -webkit-transform: scale(1.2);
    -moz-transform: scale(1.2);
    -o-transform: scale(1.2);
    -ms-transform: scale(1.2);
}

效果三:旋转放大 修改rotate(旋转度数) scale(放大值)

.img3 {
    transition: All 0.4s ease-in-out;
    -webkit-transition: All 0.4s ease-in-out;
    -moz-transition: All 0.4s ease-in-out;
    -o-transition: All 0.4s ease-in-out;
}
.img3:hover {
    transform: rotate(360deg) scale(1.2);
    -webkit-transform: rotate(360deg) scale(1.2);
    -moz-transform: rotate(360deg) scale(1.2);
    -o-transform: rotate(360deg) scale(1.2);
    -ms-transform: rotate(360deg) scale(1.2);
}

效果四:上下左右移动 修改translate(x轴,y轴)

.img4 {
    transition: All 0.4s ease-in-out;
    -webkit-transition: All 0.4s ease-in-out;
    -moz-transition: All 0.4s ease-in-out;
    -o-transition: All 0.4s ease-in-out;
}
.img4:hover {
    transform: translate(0, -10px);
    -webkit-transform: translate(0, -10px);
    -moz-transform: translate(0, -10px);
    -o-transform: translate(0, -10px);
    -ms-transform: translate(0, -10px);
}

本站内容转自网络,若侵犯了你的权益,请联系我们,我们将在第一时间删除。

如若转载,请注明出处:http://www.ntuku.com/19068.html