PHP人民币小写数字转大写

PHP在做财务数据相关业务的时候,经常会用到人民币金额转成大写的问题,站长图库找了一下,收集到这段代码,非常方便,有喜欢的收藏一下。<?php
$data = $_GET['data'];
fu

PHP在做财务数据相关业务的时候,经常会用到人民币金额转成大写的问题,站长图库找了一下,收集到这段代码,非常方便,有喜欢的收藏一下。

PHP人民币小写数字转大写

<?php
$data = $_GET['data'];
function china_cny($ns) {
 
    static $cnums = array("零", "壹", "贰", "叁", "肆", "伍", "陆", "柒", "捌", "玖"),
 
    $cnyunits = array("圆", "角", "分","厘","毫"),
 
    $grees = array("拾", "佰", "仟", "万", "拾", "佰", "仟", "亿");
 
    list($ns1, $ns2) = explode(".", $ns, 4);
    $ns2 = array_filter(array($ns2[3],$ns2[2],$ns2[1], $ns2[0]));
 
    //$ns2 = array_filter(array($ns2[1], $ns2[0]));
 
    $ret = array_merge($ns2, array(implode("", _cny_map_unit(str_split($ns1), $grees)), ""));
 
    $ret = implode("", array_reverse(_cny_map_unit($ret, $cnyunits)));
 
    return str_replace(array_keys($cnums), $cnums, $ret);
 
}
 
function _cny_map_unit($list, $units) {
    $ul = count($units);    $xs = array();    
 
    foreach (array_reverse($list) as $x) {        
 
    $l = count($xs);        
 
    if ($x != "0" || !($l % 4))            
 
    $n = ($x == '0' ? '' : $x) . ($units[($l - 1) % $ul]);        
 
    else
 
            $n = is_numeric($xs[0][0]) ? $x : '';
 
        array_unshift($xs, $n);
 
    }     
    return $xs; 
}
echo $data."元</br>";
echo china_cny($data);
?>

演示:

PHP人民币小写数字转大写

本站内容转自网络,若侵犯了你的权益,请联系我们,我们将在第一时间删除。

如若转载,请注明出处:http://www.ntuku.com/18094.html